Zápis z výroční členské schůze OS-ČLK Ostrava 20. 2. 2018

Zápis z výroční členské schůze OS-ČLK Ostrava 20. 2. 2018

Program:

  1. Zahájení
  2. Zpráva představenstva OS-ČLK o činnosti za uplynulé období
  3. Zpráva o činnosti revizní komise a čestné rady
  4. Zpráva o hospodaření s finančními prostředky a návrh rozpočtu na r. 2018
  5. Prezentace zástupce pojišťovny Kooperativa (profesní pojištění)
  6. Diskuse s viceprezidentem ČLK, Zdeňkem Mrozkem, Ph.D.
  7. Usnesení a závěr

 

Předseda OS ČLK Ostrava, MUDr. Rostislav Sojka, přivítal přítomné členy (50 z celkového počtu 2070) a také hosty, jimiž byl zástupce pojišťovny Kooperativa, Bc. Jan Soukup a viceprezident ČLK MUDr. Zdeněk Mrozek, Ph.D.

Bc. Soukup seznámil přítomné lékaře s možnostmi spolupráce s pojišťovnou Kooperativa, jako je zvýhodněné pojištění odpovědnosti poskytovatele zdravotních služeb (profesní pojištění), pojištění ordinace a další benefity, např. 30% sleva na privátní pojištění.

Po volbě orgánů okresního shromáždění – pracovní předsednictvo, návrhová komise, mandátní komise, následovala zpráva o činnosti představenstva, revizní komise a čestné rady za rok 2017.

Po té MUDr. Sojka přečetl zprávu o hospodaření v roce 2017 a proběhlo schválení rozpočtu na rok 2018, který byl odhlasován všemi účastníky.

Diskuse s viceprezidentem MUDr. Mrozkem, probíhala na téma E-receptů, zavádění EET, zákona o ochraně osobních údajů, vzdělávání lékařů a počtu atestačních oborů.

MUDr. Sojka dále seznámil zúčastněné s existencí webových stránek „Naše zdravotnictví“ (http://www.nasezdravotnictvi.cz/)

Na závěr bylo jednomyslně odhlasováno usnesení:

Okresní shromáždění

  • Bere na vědomí zprávu o činnosti představenstva, revizní komise a čestné rady , a také hospodaření v roce 2017
  • Schvaluje návrh rozpočtu na rok 2018
  • Zavazuje představenstvo, aby pokračovalo v racionálním využívání finančních prostředků s cílem zajistit kvalitní prostorové a provozní podmínky pro činnost OS ČLK Ostrava