Zápis z výroční členské schůze OS-ČLK Ostrava 21. 2. 2017

Program:

  1. Zahájení
  2. Zpráva představenstva OS-ČLK o činnosti za uplynulé období
  3. Zpráva o činnosti revizní komise a čestné rady
  4. Zpráva o hospodaření s finančními prostředky a návrh rozpočtu na r. 2017
  5. Diskuse s prezidentem ČLK, MUDr. Milanem Kubkem
  6. Usnesení a závěr

Schůze zahájena předsedou OS-ČLK MUDr. Rostislavem Sojkou v 16:30 hod. Přítomno 53 členů.

Zvoleni členové návrhové komise: MUDr. F. Jurek, MUDr. K. Dvořák, MUDr. J. Dokulil a mandátové komise: MUDr. Z. Filipová, MUDr. L. Hájková, MUDr. M. Lišaník.

MUDr. R. Sojkou přednesena zpráva o činnosti představenstva. Současný počet členů je 2019.

MUDr. F. Jurkem přednesena zpráva o činnosti Revizní komise a Čestné rady.

V uplynulém roce řešeno 57 stížností.

Schválena zpráva o hospodaření v roce 2016 a návrh rozpočtu na rok 2017.

V 17:00 hod. přivítán president ČLK MUDr. M. Kubek, který k přítomným členům přednesl pár slov k současné činnosti ČLK. Následně proběhla obsáhlá diskuse s účastníky výroční schůze.

Po té schváleno usnesení ve znění:

Členská schůze bere na vědomí

  • zprávu o činnosti OSL za rok 2016
  • zprávu RK a ČR OSL za rok 2016
  • zprávu o hospodaření za rok 2016

Členská schůze schvaluje návrh rozpočtu hospodaření na rok 2017

Členská schůze schvaluje poskytnutí příspěvku 100 000,- Kč organizaci Lékaři bez hranic.

Schůze ukončena v 19:00 hod.

Zapsala: MUDr. Eva Dostalíková, Hana Netočná

Schválil: MUDr. Rostislav Sojka