Zápis z výroční členské schůze OS-ČLK Ostrava 16. 2. 2016

Program:

 1. Zahájení
 2. Doplňková volba náhradníků delegátů sjezdu ČLK
 3. Zpráva představenstva OS-ČLK o činnosti za uplynulé období
 4. Zpráva o činnosti revizní komise a čestné rady
 5. Zpráva o hospodaření s finančními prostředky a návrh rozpočtu na r. 2016
 6. Diskuse
 7. Vyhlášení výsledků voleb
 8. Usnesení a závěr

Schůze zahájena předsedou OS-ČLK MUDr. Rostislavem Sojkou v 16:30 hod. Přítomno 42 členů. Po té zvoleni členové volební, návrhové a mandátové komise.

Vzhledem k nezvolení náhradníků delegátů sjezdu při minulých volbách v roce 2015, přistoupeno k nové volbě. Navržení kandidáti:

 • MUDr. Břečková Renáta
 • MUDr. Richterová Zuzana
 • MUDr. Rusnok Tomáš
 • MUDr. Starý Jiří
 • MUDr. Starý Marian
 • MUDr. Veselský Petr

MUDr. Sojka přednesl zprávu o činnosti představenstva OS-ČLK v roce 2015, zprávu o činnosti revizní komise a čestné rady a rozbor hospodaření za rok 2015.

Návrh hospodaření na rok 2016 schválen hlasováním.

Přivítán host, MUDr. Zdeněk Mrozek, PhD., vicepresident ČLK, který informoval přítomné o přípravě nového zákona o vzdělávání lékařů. Proběhla diskuse na toto téma i k dalším tématům jako jsou úhradové dodatky, usnesení XXIX. sjezdu ČLK a eventuální nátlakové akce.

Vyhlášeny výsledky voleb. Náhradníky delegátů sjezdu se stali: MUDr. Renáta Břečková (37 hl.), MUDr. Petr Veselský (31 hl.), MUDr. Jiří Starý (31 hl.), MUDr. Marian Starý (30 hl.), MUDr. Zuzana Richterová (26 hl.) a MUDr. Tomáš Rusnok (24 hl.)

Na závěr bylo návrhovou komisí předloženo a přítomnými jednohlasně schváleno toto usnesení:

 • Členská schůze bere na vědomí zprávu o činnosti představenstva a Revizní komice OS ČLK Ostrava
 • Členská schůze schvaluje výsledky hospodaření OS ČLK Ostrava za rok 2015 a návrh rozpočtu na rok 2016
 • Členská schůze podporuje snahu ČLK o další racionalizaci postgraduálního vzdělávání lékařů s větším zapojením krajských, městských i soukromých nemocnic v jejich přípravě k atestacím
 • Členská schůze souhlasí s výsledkem doplňujících voleb náhradníků pro sjezd ČLK
 • Členská schůze souhlasí a podporuje závěry 29. Sjezdu ČLK a podporuje konání nátlakových akcí k jejich prosazení.

Schůze ukončena v 18:45 hod.

Zapsala: MUDr. Eva Dostalíková, Hana Netočná
Schválil: MUDr. Rostislav Sojka